Styremøter

Styret

 

Protokoll 14.11.2019.

 

Tilstede: Toril Indergård, Solfrid Kleven, Ove Lysklett, Kåre Haugen, Bjørn Lervold og Liv Berit Hansen.

Under sak 1 deltok i tillegg: Lillian Waaden og Einar Skei

 

Sak 1: Medlemsmøtet 28. november.

Siden dette møtet er et samarbeid mellom Frivilligheten, Klæbu eldreråd og pensjonistforeninga måtte ting avklares. Temaet for møtet er stortingsmeldinga »Leve hele livet» og velferdsteknologi.

Tone Bye, leder for prosjektet, informerer om stortingsmeldinga og velferdsteknologi.

Målgruppe er: kommunepolitikere, helse, sykehjem og eldre i kommunen.

Eldrerået ved Einar Skei ønsker velkommen og leder møtet.  En eventuell debatt ledes av Einar.

Servering: Ansvarlig er Lillian Waaden og Frivilligheten. Lillian søker ordføreren om støtte til kaffe og «biteti».

Einar tar med projektor.

Oppmøte på Gamle festsal kl.15.30.

 

Sak 2: Info

Det skal velges nytt styre i Pensjonistforbundet Trøndelag. 7 personer er på valg. Klæbu pensjonistforening innstiller samtlige på gjennvalg . Vi mener at ett år i styret er for kort tid, det er ønskelig med kontinuitet.

Liv Berit sender styrets forslag til Trøndelag pensonistforbund.

 

Sak 3: Bestilling lokale i Gamle festsal for våren 2020.

Datoer for vårsemesteret er: 16. og 23. januar, 13.februar(årsmøte), 19. mars, 16 ev. 28. mai. Bjørn legger de inn.

 

Sak 4: Kjøp av projektor.

Bondelaget aksepterer en pris på 2500kr for projektoren. Vi avventer kjøp da det ryktes at kommunen vil investere i en projektor som plasseres på Gamle festsal.

 

Sak 5: Honorar til seniorkoret.

Dirigenten får et honorar på 800kr for en opptreden. Kåre foreslo at vi betaler denne summen til seniorkoret. Det ble vedtatt.

 

Sak 6: Julebord.

Invitasjon leveres ut snarest mulig. Liv Berit ansvarligfor invitasjonsskrivet.

Bjørn forhørerseg om mulig serveringspersonale.

Julemat fraTo kokker.

Pris: 350 kr pr. person.

Påmeldingsfrist 5. desember.

Sak 7 Gamle festsal

Bjørn har reparert teleslynga og fått pris på en god mikrofon, en bøyle mic til 6598kr.

Styret foreslår at den kjøpes inn.

Kommer det nytt lerret?

Det finnes ikke midler til å reparere takrenner, sier ordføreren.

Gamle festsal blir i kommunens eie. Vi har kontrakt på å leie lokalet gratis til november 2021.

Eventuell overtakelse når kontrakten går ut, tas opp på årsmøtet.

 

Sak 8: Klargjøring fra fylkesstyret.

Fagforbundets tilknyttning til pensjonistforeninga er ei kollektiv tilknytting. Medlemmene er ikke automatisk tilknyttet lokalforningene i pensjonistpartiet. De oppfordres til å melde seg inn, kontingent er 160kr i år, 200 neste år.

 

Neste styremøte: 21. november 2020.

 

Liv Berit Hansen

sek.

  • Protokoll 09.09.2019.

 

Tilstede: Bjørn Lervold, Ove Lysklett, Kåre Haugen, Solfrid Kleven, Arne Eggan, Liv Berit Hansen.

I tillegg til styret var følgende innkalt: Lars Braa, Per Inge Løvold og Einar Skei.

 

Sak 1: Ad. høstens medlemsmøter.

19. september: Bjørn kjøper inn blomster til de to damene som kommer fra Trondheim kommune og til Einar.

17. oktober: Underholderne har ikke anledning til å bytte dato. Det undersøkes om 24.oktober kan være mulig.

 

Sak 2: ATB orientering.

ATB orienterer om busstilbudet i Klæbu i sine lokaler i Prinsensgt. 20. september kl 12.00 -  12.45.

Her kan vi ta opp utfordringer som klæbyggen opplever i forbindelse med ruteomlegginga.

Oppfordring til å delta.

 

Sak 3: 18. september.

Regionalt kurs på Tiller for styremedlemmer kl. 10.00

 

Sak 4: Eldres dag 1. oktober.

Ansvarlig for program for dagen er kulturetaten. Einar Skei leder dagen. Påmelding blir annonsert.

 Hvor dagen skal feires, avgjøres når påmeldinga er klar. Pensjonistforeninga gjør klar salen og dekker bord.

 

Sak 5: Nærmiljørådet.

  • Rådet består av politikere. Bør ogaå pensjonistforeninga være representert?
  • Tar opp saker som opptar innbyggerne i Klæbu og sender de videre til kommunestyret i Trondheim, eks. 17. mai feiringa, kulturuka, eldres dag o.l.
  • Økonomi følger til drift og sekretariat.

 

Sak 6. Gamle festsal – vår mulighet til å overta eierforholdet?

Idrettslaget viser nå interesse for å overta guttebygget og gamle festsal.

Det ble diskutert muligheter til ev. eie/ drifte gamle festsal i samarbeid men idrettslaget.

 

Vi kom fram tilfølgende beslutning:

Ved en ev. overdragelse av guttebygget og gamle festsal til Klæbu idrettslag, gis styret i pensjonistforeninga fullmakt til å forhandle om at gamle festsal tas ut som en  del hvor pensonistforeninga er medeier/ ev. er med og drifter.

 

Liv Berit Hansen

sek.

 

 

 

 

Protokoll fra 23. 05. 2019.

 

Møtested: Grupperom Tulluan,. Rådhuset kl. 17.00.

 

Tilstede: Bjørn Lervold, Arne Eggan, Solfrid Kleven og Ove Lysklett.

 

Fraværende: Liv Berit Hansen og Kåre Haugen.

 

Under møtet i Klæbu Kommune, 20/5-d.å. m/Kirsti Utne ble vi bedt om å ta vårt standpunkt til hva vi vil med eventuelt eiersamarbeide med Fagforbundets pensjonist-lag , avd Klæbu / Tr.heim. For og følge opp dette så raskt som mulig ble det innkalt til dagens møte.

 

Sak 1. Vårt eierskap til Gamle Festsal.

 

Blant oss oppmøtte diskuterte vi saken inngående og grundig. Vurderte fordeler og ulemper med delt eierskap og kom til slutt til en personlig høring.

 

Resultat:       3 stemte for eget eierskap.

 

                     1 stemte blankt.         

 

Etter denne høring drog styret den konklusjon at vi vil prøve og få overta

 

Gamle Festsal i eget eie og med Klæbu Pensjonistforenings organisasjons nr.

 

Sak 2. Brev til Klæbu Kommune, att Kulturetaten v/Kirsti Utne.

 

Til å skrive brev til Klæbu Kommune ble valgt Liv Berit Hansen og og Ove Lysklett.

 

Møtet slutt kl. 17.40.

 

Ove Lysklett.

 

Referent.

 

 

Pr0t0koll fra 15.05.2019

 

Tilstede: Bjørn Lervold, Kåre Haugen, Ove Lysklett, Solfrid Kleven og Liv Berit Hansen.

 

 

Sak1: Julebord 2019.

Vedtak: Julebordet flyttes fra torsdag 13. til fredag 14. desember da Selbuguttene som skulle underholde, var opptatt 13. desember.

 

Sak 2: Mobilisering til demonstrasjon.

Pensjonistforbundet skal demonstrere på Eidsvolls plass 6. juni kl. 12.00. Det demonstres for pensjonistenes rettigheter og for å få tilbake forhandlingsretten.

Det går buss med avgang kl. 04.00 fra sentralbanestasjonen. Retur samme dag. Påmelding innen 21. mai.

 

Sak 3: Søknad om kulturmidler 2019.

Ove sender søknad til Klæbu kommune.

 

Sak 4: Overtakelse av Gamle festsal.

Det foreligger ikke noe kommunestyrevedtak om å overdra Gamle fest til Klæbu pensjonistforening.

Det er innkalt til møte med Kirsti Utne og kommunens advokat Erlend Barlaup for orientering om ev. retningslinjer og forslag til driftsform. Kommuneforbundet møter som samarbeidspartner. Møte avholdes mandag 20. mai kl. 09.00 på Klæbu rådhus.

 

Liv Berit Hansen

sek.

 

 Protokoll fra 08.04.2019.

Tilstede: Bjørn Lervold, Kåre Haugen, Arne Eggan, Ove Lysklett, Toril Indergård og Liv Berit Hansen.

 

 Sak1:Refleksjoner rundt kommunestyrets vedtak ang. Gamle festsal 04.04 2019.

 

Gamle festsal ble holdt utenfor fredningsønske av byggene Seminarplassen 1 og 2. Prosessen med overdragelse til frivillige organisasjoner vil fortsette. Aktuelle samarbeidspartnere er Fagforbundet avd. Klæbu(pensjonistene i forbundet), Klæbu mannskor og pensjonistforeninga. Forskjellige driftsformer ble diskutert.

 

Kjersti Utne kaller partene inn til møte etter påske.

 

Pensjonistforeningen mener huset skal kunne brukes av bygdas befolkning til en fornuftig utleiepris.

 

 Sak 2:Kjøreplan for møtet 25.04.2019.

 

Lasse Overgaard starter med orientering om det nye Helse og velferdsenteret.

 

«To rustne herrer» spiller til dans og underholdning.

 

Liv Berit gjennomfører rebus dersom vi finner tid til det.

 

Einar Skei skulle informere om hjemmesida, dette utgår. Kåre tar kontakt med Einar.

 

 Sak 3: Skolering i bruk av datamaskin.

 

Bjørn oppfordres til å arbeide med muligheten for datakurs i regi av Pensjonistforbundet.

 

Sak 4: Program for høstsemesteret.

 

Høstens møteplan: 29. august, 19. september, 17. oktober, 14. november og 12. desember.

 

29. august er kulturaften i Klæbuuka og er åpen for alle. Kåre foreslår at Trine Søraa og Selsbakkgutan forespørres. Stor enighet om det.

 

Hva har Trondheim kommune å tilby oss pensjonister? Forslag om at Garåsen eller en fra hans stab kommer og orienterer på et medlemsmøte.

 

Sak 5: Informasjon.

 

Bjørn:

 

  • Har vært i kontakt med sanitetsforeninga angående interesse for å være en part i Gamle festsal. De har tilbudet i tankene, men har nå fått lokaler i rådhuset.

  • Bjørn har hatt kontakt med Kjersti angående anskaffelse av hjertestarter til Gamle festsal. Hun er i tenkeboksen.

  • Fykesmøte i Stjørdal: Ønskelig og lage en folder som viser hva foreningen arbeider med. Det arbeides med saken.

 

Ove: Minner om at vi må legge en plan for medlemsverving.

 

 

 

Liv Berit Hansen

 

sek.

 

 

 

Protokoll 21.03.2019

 

 

 

Tilstede: Bjørn Lervold, Kåre Haugen. Arne Eggan, Ove Lysklett, Toril Indergård og Liv Berit Hansen.

 

 

 

Det ble holdt et kort styremøte før medlemsmøte.

 

 

 

1. Ove Lysklett orienterte om pengeoverføringer til Kulturskolen for oppteden på årsmøtet – 500kr.

 

2. Det er besluttet at det skal kjøpes inn prosjektor. Foreningen har fått tilbud om å kjøpe brukt av bondelaget. Ove forhanler om pris.

 

3. Nytt styremøte settes til 25.03.2019 kl. 17.00 på rådhuset.

 

 

 

Liv Berit Hansen.

 

 STYREMØTE 11.3.2019

 Tilstede: Kåre Haugen, Bjørn Lervold, Arne Eggan, Liv Berit Hansen. Kjersti Utne deltok under første del av møtet.

 Sak 1: Gamle festsal, veien videre.

 Interessentene må møtes og enes om driftsform. De interesserte er: Klæbu mannskor, Fagforbundets pensjonister avdeling Klæbu og Klæbu pensjonistforening.

 Kjersti Utne kaller inn til møte hvor det drøftes driftsform og vedtekter. To representanter fra hver interessent kalles inn

Kjersti fatrådte møtet her.

 Sak 2: Konstituering av styret etter valget:

Leder: Bjørn Lervold

Nestleder: Kåre Haugen

 Kasserer: Ove Lysklett

 Sekretær: Liv Berit Hansen

 Styremedlem: Arne Eggan.

 Sak 3: Trøndelag Pensjonistforbunds årsmøte 19.mars 2019.

 Møtet avholdes på Hotel Radison SAS på Stjørdal. Bjørn Lervold, Ove Lysklett og Arne Eggan deltar.

 Sak 4: Diverse avklaringer ved Kåre:

 På årsmøtet ble det vedtatt innkjøp av prosjekor. Ove Lysklett kjøper inn..

 * Hjemmeside: Einar Skei orienterer på aprilmøtet.

 * Bestille leie av hus: Klæbu skal nå bruke Trondheims utleiesystem. Kåre setter opp nye datoer for høstens medlemsmøter og får disse lagt inn på den nye kalenderen. Det holdes kurs om bruken i kommunestyresalen.

 Sak 5: ATB orienterer om det nye ruteopplegget.

ATB inviteres til maimøtet på betel for å orienterere om bla. om ruteopplegget til Sjøbygda.

Sak 6: Medlemsmøtet 21. mars.

 Toraderklubben melder sykdomsfrafall. Bjørn Haugen m/flere spiller i stedet.

 Trine Søraa har etterspurt hvilket tema vi ønsket hun skulle snakke om. Styret foreslo gamle gårder.

 Sak 7: Neste styremøte: Mandag 8. april kl. 15 .00 på rådhuset.

 Liv Berit Hansen

 

______________________________________________________________________-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styreleder Bjørn Lervold

Lokallagets oppgaver:

Lokalforeningens oppgaver

Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med:

1. Å gi lokalforeningene tilgang til kunnskapen som kommer fram av «Morgendagens aktivitetsenter» og å tilby informasjonsmateriell, foredrag og kurs som blir utarbeidet sentralt.

2. I samarbeid med andre organisasjoner skal vi lage helsefremmende kurs, utviklet og standardisert til å være en del av tilbudet på aktivitetssentrene.

3. Å utvikle tre modeller for «Morgendagens aktivitetssenter», ved hjelp av dialogkaféer.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Sissel Norbotten | Svar 25.06.2017 04.27

Melder meg inn som medlem i Klæbu pengsjonistforrening fra d.d
Sissel Norbotten
Tine Buggesvei 3b
7540. Klæbu
Telefon 48184583

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.05 | 10:56

Flott hjemmeside Klæbu pensjonistforening har fått.
Husk Åpent møte onsdag 8 mai på P-Hotels Brattøra, Trondheim Kl.16- 16.30

...
25.06 | 04:27

Melder meg inn som medlem i Klæbu pengsjonistforrening fra d.d
Sissel Norbotten
Tine Buggesvei 3b
7540. Klæbu
Telefon 48184583

...
02.09 | 12:40

Jeg liker denne flotte siden

...
09.04 | 23:38

Er en flott hjemmeside.

...
Du liker denne siden